Nacházíte se zde: Úvod » Vše o nákupu » Reklamace

Reklamace

Výtah z "Obchodních podmínek internetového obchodu společnosti Swardman, s.r.o":

9.  Práva z vadného plnění

9.1. Práva a povinnosti Prodávajícího a Kupujícího ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku, zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174. 

9.2. Prodávající v souladu s ust. § 2161 Občanského zákoníku odpovídá Spotřebiteli, že jím objednané zboží při převzetí nemá vady, tj. zejména že v době, kdy Spotřebitel věc převzal,

  • má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které Prodávající nebo výrobce popsal nebo které Kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
  • zboží se hodí k účelu, který pro jeho použití Prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
  • zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
  • je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a vyhovuje požadavkům právních předpisů.

9.3. V souladu s ust. § 2161 odst. 2 Občanského zákoníku ve vztahu ke Spotřebiteli platí, že projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.

9.4. V souladu s ust. § 2165 odst. 1 Občanského zákoníku platí, že Spotřebitel je oprávněn uplatit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí, přičemž to neplatí

  • u věci prodávané za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána,
  • na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním,
  • u použité věci na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou věc měla při převzetí Spotřebitelem,
  • vyplývá-li to z povahy věci.

9.5. V souladu s ust. § 2169 Občanského zákoníku platí, že nemá-li věc vlastnosti stanovené v ust. § 2161 Občanského zákoníku, může Spotřebitel požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může Spotřebitel požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má Spotřebitel právo na bezplatné odstranění vady. Právo na dodání nové věci, nebo výměru součásti má Spotřebitel i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má Spotřebitel i právo od smlouvy odstoupit. Neodstoupí-li Spotřebitel od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Spotřebitel má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu Prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy Spotřebiteli působilo značné obtíže.

9.6. V souladu s ust. § 2170 Občanského zákoníku platí, že práva z vadného plnění Spotřebiteli nenáleží, pokud před převzetím věci věděl, že zboží má vady, anebo pokud Spotřebitel vadu sám způsobil, tj. zejména neodbornou manipulací či montáží zboží prováděnými Spotřebitelem.

9.7. V souladu s ust. § 1972 Občanského zákoníku se práva z vady uplatňují u Prodávajícího, a to osobně v Prodejně Prodávajícího ve výše uvedené otevírací době. Prodávající je povinen Spotřebiteli vydat písemné potvrzení o tom, kdy Spotřebitel právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace Spotřebitel požaduje. V provozovně musí být po celou provozní dobu přítomen pracovník pověřený vyřizovat reklamace.

9.8. Prodávající rozhodne o reklamaci Spotřebitele ihned, ve složitých případech do 3 pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu zboží, která je zapotřebí k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se Prodávající se Spotřebitelem nedohodnou na delší lhůtě.

9.10. Záruka za jakost zboží ve smyslu ust. § 2113 Občanského zákoníku je Kupujícímu poskytována v závislosti na záruce za jakost zboží poskytované výrobcem nebo dovozcem zboží. Údaje o existenci záruky za jakost zboží a případné délce záruční doby poskytované výrobcem zboží jsou uvedeny přímo na Webových stránkách v popisu zboží, přičemž tyto údaje jsou pouze informativního charakteru. Prodávající poskytne Kupujícímu informace ohledně záruky za jakost konkrétního druhu zboží na základě jeho telefonického nebo e-mailového dotazu adresovaného Prodávající. 

9.11. Zárukou za jakost se dle ust. § 2113 Občanského zákoníku Prodávající zavazuje, že zboží bude po určitou dobu způsobilé k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Tyto účinky má i uvedení záruční doby nebo doby použitelnosti věci na obalu nebo v reklamě. Záruka může být poskytnuta i na jednotlivou součást věci. Záruční doba běží od odevzdání zboží Kupujícímu; bylo-li zboží podle smlouvy odesláno, běží od dojití zboží do místa určení. Má-li koupené zboží uvést do provozu někdo jiný než Prodávající, běží záruční doba až ode dne uvedení zboží do provozu, pokud Kupující objednal uvedení do provozu nejpozději do tří týdnů od převzetí zboží a řádně a včas poskytl k provedení služby potřebnou součinnost. Kupující nemá právo ze záruky, způsobila-li vadu po přechodu nebezpečí škody na věci na Kupujícího vnější událost.

9.12. Kupující má povinnost převzít si od Prodávajícího zboží, které bylo předmětem reklamace, nejpozději do 30 dní ode dne vyřízení reklamace. Nepřevezme-li si Kupující od Prodávajícího v této lhůtě zboží, které bylo předmětem reklamace, Prodávající zboží v souladu s ust. § 2120 Občanského zákoníku uchová způsobem přiměřeným okolnostem nejméně po dobu následujících 30 dnů, přičemž Kupující má v takovém případě povinnost uhradit Prodávajícímu náklady spojené s takovým uchováním zboží ve výši 500 Kč za každý den prodlení Kupujícího s převzetím zboží. Zároveň s tím Prodávající po uplynutí v první větě uvedené lhůty k převzetí zboží Kupujícímu zašle elektronickou poštou na jeho e-mailovou adresu uvedenou v jeho objednávce upozornění, že mu začíná běžet dodatečná lhůta k převzetí zboží v délce trvání dalších 30 dní s tím, že po uplynutí této dodatečné lhůty k převzetí věci je Prodávající v souladu s ust. § 2126 Občanského zákoníku oprávněn zboží vhodným způsobem na účet Kupujícího prodat. Prodávající má v případě takového svépomocného prodeje zboží právo započíst si oproti výtěžku z tohoto prodeje výše stanovené náklady na uchování zboží a účelně vynaložené náklady vzniklé v souvislosti s tímto svépomocným prodejem zboží. Výtěžek ze svépomocného prodeje zboží po odečtení nákladů na uchování zboží a nákladů vzniklých v souvislosti se svépomocným prodejem zboží Prodávající poukáže Kupujícímu na bankovní účet, ze kterého byla hrazena původní kupní cena za zboží, popřípadě si s Kupujícím sjedná jiný způsob vrácení výtěžku ze svépomocného prodeje zboží.

Šardice 792 696 13 Šardice, Czech Republic

Telefon +420 608 272 722

Doprava zdarma od 1 000 Kč vč. DPH

Plaťte bezpečně: Visa Visa Electron Mastercard Maestro Verified by VISA MasterCard SecureCode

Nahoru