Nachádzate sa tu: Úvod » Všetko o nákupe » Reklamácia

Reklamácia

Výnatok z "Obchodných podmienok internetového obchodu spoločnosti Swardman, s.r.o":

9.  Práva z chybného plnenia

9.1. Práva a povinnosti Predávajúceho a Kupujúceho ohľadom práv z chybného plnenia sa riadia príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka, najmä ustanoveniami § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174. 

9.2. Predávajúci v súlade s ust. § 2161 Občianskeho zákonníka zodpovedá Spotrebiteľovi, že ním objednaný tovar pri prevzatí nemá chyby, tj. najmä v čase, keď Spotrebiteľ vec prevzal,

  • má tovar vlastnosti, ktoré si strany dohodli, a ak chýba dohoda, má také vlastnosti, ktoré Predávajúci alebo výrobca opísal alebo ktoré Kupujúci očakával vzhľadom na povahu tovaru a na základe reklamy nimi vykonávanej,
  • tovar sa hodí k účelu, ktorý pre jeho použitie Predávajúci uvádza alebo ku ktorému sa tovar rovnakého druhu zvyčajne používa,
  • tovar zodpovedá akosti alebo prevedeniu zmluvného vzorku alebo predlohe, ak bola akosť alebo prevedenie určené podľa zmluvného vzorku alebo predlohy,
  • je tovar v zodpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti a vyhovuje požiadavkám právnych predpisov.

9.3. V súlade s ust. § 2161 ods. 2 Občianskeho zákonníka vo vzťahu ku Spotrebiteľovi platí, že ak sa prejaví chyba v priebehu šiestich mesiacov od prevzatia, má sa za to, že tovar bol chybný už pri prevzatí.

9.4. V súlade s ust. § 2165 ods. 1 Občianskeho zákonníka platí, že Spotrebiteľ je oprávnený uplatniť právo z chyby, ktorá sa vyskytne u spotrebného tovaru v čase dvadsiatich štyroch mesiacov od prevzatia, pričom to neplatí

  • u veci predávanej za nižšiu cenu na chybu, pre ktorú bola nižšia cena ujednaná,
  • na opotrebenie veci spôsobené jej obvyklým používaním,
  • u použitej veci na chybu zodpovedajúcej miere používania alebo opotrebenia, ktorú vec mala pri prevzatí Spotrebiteľom,
  • ak to vyplýva z povahy veci.

9.5. V súlade s ust. § 2169 Občianskeho zákonníka platí, že ak nemá vec vlastnosti stanovené v ust. § 2161 Občianskeho zákonníka, môže Spotrebiteľ požadovať aj dodanie novej veci bez chýb, ak to nie je vzhľadom k povahe chyby neprimerané, ale ak sa chyba týka len súčasti veci, môže Spotrebiteľ požadovať len výmenu súčasti; ak to nie je možné, môže odstúpiť od zmluvy. Ak je to však vzhľadom k povahe chyby neúmerné, najmä ak je možné chybu odstrániť bez zbytočného odkladu, má Spotrebiteľ právo na bezplatné odstránenie chyby. Právo na dodanie novej veci, alebo výmeru súčasti má Spotrebiteľ aj v prípade odstrániteľnej chyby, ak nemôže vec riadne používať pre opakovaný výskyt chyby po oprave alebo pre väčší počet chýb. V takom prípade má Spotrebiteľ aj právo od zmluvy odstúpiť. Ak neodstúpi Spotrebiteľ od zmluvy alebo ak neuplatní právo na dodanie novej veci bez chýb, na výmenu jej súčasti alebo na opravu veci, môže požadovať primeranú zľavu. Spotrebiteľ má právo na primeranú zľavu aj v prípade, že mu predávajúci nemôže dodať novú vec bez chýb, vymeniť jej súčasť alebo vec opraviť, ako aj v prípade, že predávajúci neuskutoční nápravu v primeranom čase, alebo že by zaistenie nápravy Spotrebiteľovi pôsobilo značné ťažkosti.

9.6. V súlade s ust. § 2170 Občianskeho zákonníka platí, že práva z chybného plnenia Spotrebiteľovi nenáležia, ak pred prevzatím veci vedel, že tovar má chyby, alebo ak Spotrebiteľ chybu sám spôsobil, tj. hlavne neodbornou manipuláciou či montážou tovaru vykonávanou Spotrebiteľom.

9.7. V súlade s ust. § 1972 Občianskeho zákonníka sa práva z chyby uplatňujú u Predávajúceho, a to osobne v Predajni Predávajúceho vo vyššie uvedenej otváracej dobe. Predávajúci je povinný Spotrebiteľovi vydať písomné potvrdenie o tom, kedy Spotrebiteľ právo uplatnil, čo je obsahom reklamácie a aký spôsob vybavenia reklamácie Spotrebiteľ požaduje. V prevádzkárni musí byť po celú prevádzkovú dobu prítomný pracovník poverený vybavovať reklamácie.

9.8. Predávajúci rozhodne o reklamácii Spotrebiteľa ihneď, v zložitých prípadoch do 3 pracovných dní. Do tejto lehoty sa nezapočítava doba primeraná podľa druhu tovaru, ktorá je potrebná na odborné posúdenie chyby. Reklamácia vrátane odstránenia chyby musí byť vybavená bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie, pokiaľ sa Predávajúci sa Spotrebiteľom nedohodnú na dlhšej lehote.

9.10. Záruka za akosť tovaru v zmysle ust. § 2113 Občianskeho zákonníka je Kupujúcemu poskytovaná v závislosti na záruke za akosť tovaru poskytovanej výrobcom alebo dovozcom tovaru. Údaje o existencii záruky za akosť tovaru a prípadnej dĺžke záručnej doby poskytovanej výrobcom tovaru sú uvedené priamo na Webových stránkach v popise tovaru, pričom tieto údaje sú iba informatívneho charakteru. Predávajúci poskytne Kupujúcemu informácie ohľadom záruky za akosť konkrétneho druhu tovaru na základe jeho telefonickej alebo e-mailovej otázky adresovanej Predávajúcemu. 

9.11. Zárukou za akosť sa podľa ust. § 2113 Občianskeho zákonníka Predávajúci zaväzuje, že tovar bude po určitú dobu spôsobilý na použitie na obvyklý účel alebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Tieto účinky má aj uvedenie záručnej doby alebo doby použiteľnosti veci na obale alebo v reklame. Záruka môže byť poskytnutá aj na jednotlivú súčasť veci. Záručná doba beží od odovzdania tovaru Kupujúcemu; ak bol tovar podľa zmluvy odoslaný, beží od doručenia tovaru do miesta určenia. Ak má kúpený tovar uviesť do prevádzky niekto iný ako Predávajúci, plynie záručná doba až odo dňa uvedenia tovaru do prevádzky, ak Kupujúci objednal uvedenie do prevádzky najneskôr do troch týždňov od prevzatia tovaru a riadne a včas poskytol na vykonanie služby potrebnú súčinnosť. Kupujúci nemá právo zo záruky, ak spôsobila vadu po prechode nebezpečenstva škody na veci na Kupujúceho vonkajšiu udalosť.

9.12. Kupujúci má povinnosť prevziať si od Predávajúceho tovar, ktorý bol predmetom reklamácie, najneskôr do 30 dní odo dňa vybavenia reklamácie. Ak si Kupujúci neprevezme od Predávajúceho v tejto lehote tovar, ktorý bol predmetom reklamácie, Predávajúci tovar v súlade s ust. § 2120 Občianskeho zákonníka uchová spôsobom primeraným okolnostiam najmenej po dobu nasledujúcich 30 dní, pričom Kupujúci má v takomto prípade povinnosť uhradiť Predávajúcemu náklady spojené s takým uchovaním tovaru vo výške 500 Kč za každý deň omeškania Kupujúceho s prevzatím tovaru. Zároveň s tým Predávajúci po uplynutí v prvej vete uvedenej lehoty na prevzatie tovaru Kupujúcemu zašle elektronickou poštou na jeho e-mailovú adresu uvedenú v jeho objednávke upozornenie, že mu začína plynúť dodatočná lehota na prevzatie tovaru v dĺžke trvania ďalších 30 dní s tým, že po uplynutí tejto dodatočnej lehoty na prevzatie veci je Predávajúci v súlade s ust. § 2126 Občianskeho zákonníka oprávnený tovar vhodným spôsobom na účet Kupujúceho poskytnúť. Predávajúci má v prípade takéhoto svojpomocného predaja tovaru právo započítať si oproti výťažku z tohto predaja vyššie stanovené náklady na uchovanie tovaru a účelne vynaložené náklady vzniknuté v súvislosti s týmto svojpomocným predajom tovaru. Výťažok zo svojpomocného predaja tovaru po odpočítaní nákladov na uchovanie tovaru a nákladov vzniknutých v súvislosti so svojpomocným predajom tovaru Predávajúci poukáže Kupujúcemu na bankový účet, z ktorého bola hradená pôvodná kúpna cena za tovar, poprípade si s Kupujúcim dojedná iný spôsob vrátenia výťažku zo svojpomocného predaja tovaru.

Šardice 792 696 13 Šardice, Czech Republic

Telefón +420 608 272 722

E-mail info@swardman.com

Doprava zadarmo u objednávok nad 50 EUR

Plaťte bezpečne: Visa Visa Electron Mastercard Maestro Verified by VISA MasterCard SecureCode

Hore