Nachádzate sa tu: Úvod » Všetko o nákupe » Obchodné podmienky

Obchodné podmienky internetového obchodu spoločnosti Swardman, s.r.o.

(ďalej len ako „Obchodné podmienky“)

č. 03/2016
Swardman, s.r.o.

platné od 04.05. 2016


 1. Vymedzenie pojmov
 2. Základné ustanovenie
 3. Oznámenie pred uzatvorením kúpnej zmluvy
 4. Kúpna zmluva
 5. Cena za tovar a spôsoby platby
 6. Doprava a dodanie tovaru
 7. Právo Spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy
 8. Právo Predávajúceho odstúpiť od zmluvy
 9. Práva z chybného plnenia
 10. Ochrana osobných údajov
 11. Záverečné ustanovenia
 12. Prílohy Obchodných podmienok

1.  Vymedzenie pojmov

"Predávajúcim" sa v týchto Obchodných podmienkach rozumie obchodná spoločnosť Swardman, s.r.o., IČO 291 55 738, so sídlom Šardice 792, Šardice 696 13, obchodná spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu v Prahe pod sp. zn. C 204808, ktorá je podnikateľom v zmysle ust. § 420 zákona č. 89/2012 Zb., občianskeho zákonníka (ďalej len ako "Občiansky zákonník").

„Predajňou“ sa v týchto Obchodných podmienkach myslí prevádzkareň Predávajúceho nachádzajúca sa na adrese Šardice 792, Šardice 696 13, tel. 608 707 797. 

„Webovými stránkami“ sa v týchto Obchodných podmienkach myslia internetové stránky www.swardman.com.
"Internetovým obchodom" sa v týchto Obchodných podmienkach myslí internetový obchod Predávajúceho prevádzkovaný prostredníctvom webovej stránky.

„Spotrebiteľom“ sa v týchto Obchodných podmienkach v súlade s ust. § 419 Občianskeho zákonníka myslí taký zákazník Internetového obchodu Predávajúceho, ktorý mimo rámca svojej podnikateľskej činnosti alebo mimo rámca samostatného výkonu svojho povolania uzatvára zmluvu s Predávajúcim ako podnikateľom v zmysle ust. § 420 Občianskeho zákonníka alebo s ním inak jedná.

„Podnikateľom“ sa v týchto Obchodných podmienkach v súlade s ust. § 420 Občianskeho zákonníka myslí taký zákazník Internetového obchodu Predávajúceho, ktorý samostatne vykonáva na vlastný účet a zodpovednosť zárobkovú činnosť živnostenským alebo obdobným spôsobom so zámerom činiť tak sústavne za účelom dosiahnutia zisku, a tiež taký zákazník Internetového obchodu Predávajúceho, ktorý s Predávajúcim uzatvára zmluvy súvisiace s vlastnou obchodnou, výrobnou alebo obdobnou činnosťou či pri samostatnom výkone svojho povolania, prípadne osoba, ktorá jedná v mene alebo na účet podnikateľa v zmysle ust. § 420 ods. 1 Občianskeho zákonníka.

„Kupujúci“ v týchto Obchodných podmienkach predstavuje spoločné označenie pro Spotrebiteľa a Podnikateľa.


2.  Základné ustanovenie 

2.1. Tieto Obchodné podmienky najmä upravujú vzájomné práva a povinnosti Predávajúceho a Kupujúceho pri predaji a kúpe tovaru v Internetovom obchode Predávajúceho a v súlade s ustanovením § 1751 ods. 1 Občianskeho zákonníka tiež ich vzájomné práva a povinnosti vzniknuté na základe kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi Predávajúcim a Kupujúcim (ďalej len „kúpna zmluva“ alebo „zmluva“).


3.  Oznámenie pred uzatvorením kupnej zmluvy

3.1. Kupujúci podaním objednávky tovaru na Webových stránkach Predávajúceho potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito Obchodnými podmienkami, že s nimi súhlasí a že mal možnosť sa s nimi v dostatočnom predstihu pred podaním objednávky oboznámiť.


4.  Kúpna zmluva

4.1. Zmluvný vzťah medzi Predávajúcim a Kupujúcim vzniká okamihom doručenia e-mailu potvrdzujúceho prijatie objednávky Kupujúceho (akceptáciou), ktorý bol Predávajúcim zaslaný elektronickou poštou Kupujúcemu na jeho e-mailovú adresu uvedenú v jeho objednávke. Predávajúci a Kupujúci týmto výslovne vylučujú aplikáciu ust. § 1732 ods. 2 Občianskeho zákonníka na ich zmluvný vzťah.

4.2. Pre objednanie tovaru musí Kupujúci najprv na Webových stránkach vykonať výber tovaru a vykonať jeho "vloženie" do "nákupného košíka" kliknutím na ikonu s názvom "Do košíka". Následne musí Kupujúci kliknúť na políčko s názvom "Pokračovať v objednávke" a v ďalšom kroku sa prihlásiť k svojmu účtu, prípadne sa zaregistrovať. Nasleduje kontrola adresy a výber spôsobu dopravy a platby. Ďalším krokom je rekapitulácia objednávky a kontrola zadaných údajov Kupujúceho. Pre odoslanie objednávky musí Kupujúci potvrdiť, že súhlasí s týmito obchodnými podmienkami. Po odsúhlasení potvrdí objednávku.

4.3. Pred zaslaním objednávky Predávajúceho je Kupujúcemu umožnené skontrolovať a meniť údaje, ktoré do objednávky Kupujúci vložil, pričom Kupujúci má možnosť zistiť a opraviť chyby vzniknuté pri zadávaní dát pred podaním objednávky. Kupujúci je povinný pri objednávaní tovaru uvádzať správne a pravdivo všetky údaje. S ohľadom na to sú údaje uvedené v objednávke Predávajúcim považované za správne. Predávajúci bezodkladne po obdržaní objednávky jej prijatie Kupujúcemu potvrdí formou e-mailu zaslaného elektronickou poštou Kupujúcemu na jeho e-mailovú adresu uvedenú v jeho objednávke. Súčasne s týmto potvrdzovacím e-mailom zašle Predávajúci Kupujúcemu na e-mailovú adresu uvedenú v jeho objednávke znenie medzi nimi uzatvorenej kúpnej zmluvy vo formáte .pdf, a to spolu so znením týchto Obchodných podmienok, pričom tým sa považuje povinnosť Predávajúceho stanovená v ust. § 1822 a 1827 ods. 2 Občianskeho zákonníka za splnenú. Uzavretá zmluva u predávajúceho nebude uložená. 

4.4. Zmluvu možno uzatvoriť iba v českom jazyku. Vzniknutú zmluvu možno meniť alebo rušiť iba na základe dohody strán alebo na základe zákonných dôvodov.

4.5. Predávajúci si vyhradzuje právo neprijať ponuku Kupujúceho vo forme podanej objednávky tovaru na Webovej stránke Predávajúceho alebo jej časť, a to najmä v prípade, že Kupujúcim objednaný tovar sa už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávateľa tovaru. O tejto skutočnosti Predávajúci vyrozumie Kupujúceho informatívnym e-mailom zaslaným na jeho e-mailovú adresu uvedenú v jeho objednávke. V prípade, že Kupujúci ešte pred vznikom zmluvy zaplatil časť alebo celú kúpnu cenu za objednaný tovar, bude mu táto čiastka v prípade neprijatia jeho objednávky zo strany Predávajúceho vrátená na bankový účet, z ktorého bola kúpna cena hradená.

4.6. Predávajúci je vždy oprávnený v závislosti na charaktere objednávky (množstvo tovaru, výška kúpnej ceny, predpokladané náklady na dopravu) ešte pred zaslaním potvrdzovacieho e-mailu Kupujúcemu požiadať Kupujúceho o dodatočné potvrdenie jeho objednávky (napríklad písomne formou emailu alebo telefonicky).

4.7. Kupujúci súhlasí s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku pri uzatváraní kupnej zmluvy.

4.8. Predávajúci si vyhradzuje vlastnícke právo k objednanému tovaru v zmysle ust. § 2132 Občianskeho zákonníka, v dôsledku čoho sa Kupujúci stane vlastníkom tovaru až úplným zaplatením kúpnej ceny podľa kúpnej zmluvy.


5.  Cena za tovar a spôsoby platby

5.1. Ceny uvedené na Webových stránkach sú zmluvné a sú platné pre danú objednávku v okamihu jej podania Kupujúcim. Ceny v prehľadoch a ponukách na Webových stránkach sú uvedené vrátane DPH. Táto cena je uvedená vrátane všetkých ostatných daní a poplatkov s výnimkou dopravného, ktorého výška je uvedená nižšie. Recyklačný poplatok je zahrnutý v cene. Týmto ustanovením nie je obmedzená možnosť Predávajúceho predať tovar za individuálne dohodnutých cenových podmienok.

5.2. Cenu tovaru podľa kúpnej zmluvy a prípadné dopravné môže Kupujúcí Predávajúcemu uhradiť podľa svojej voľby uvedenej vo svojej objednávke následujúcimi spôsobmi:

 • v hotovosti v Predajni Predávajúceho;
 • platobnou kartou v Predajni Predávajúceho;
 • v hotovosti na dobierku v mieste určenom Kupujúcim v jeho objednávke;
 • bezhotovostne prevodom na účet Predávajúceho na základe faktúry (existujúci zákazníci) alebo zálohovej faktúry;
 • pomocou platobnej brány GP webpay

5.3. V prípade platby v hotovosti v Predajni Predávajúceho, platobnou kartou v Predajni Predávajúceho či platby v hotovosti na dobierku je kúpna cena splatná pri prevzatí objednaného tovaru. V prípade bezhotovostnej platby je kúpna cena splatná podľa dátumu splatnosti na faktúre. V prípade bezhotovostnej platby je záväzok Kupujúceho uhradiť kúpnu cenu splnený okamihom pripísania príslušnej čiastky na účet Predávajúceho.

5.4. Predávajúci môže po Kupujúcom požadovať uhradenie zálohy kúpnej ceny.


6.  Doprava a dodanie tovaru

6.1. Dodávky objednaného tovaru budú podľa jeho dostupnosti a prevádzkových možností realizované v čo najkratšom termíne, zvyčajne do 2 - 14 pracovných dní. Miesto odberu je stanovené na základe objednávky Kupujúceho. Súčasťou dodávky nie je inštalácia tovaru. Dopravu na adresu určenia zaisťuje Predávajúci spôsobom uvedeným v bode 6.3. týchto Obchodných podmienok.

6.2. Zásielka s objednaným tovarom obsahuje originál daňového dokladu, návod na používanie tovaru a záručný list (pokiaľ je vydávaný).

6.3. Objednaný tovar je možné podľa voľby Kupujúceho urobenej v jeho objednávke doručiť či prevziať nasledovnými spôsobmi:

 • osobným prevzatím Kupujúcim v Predajni Predávajúceho v otváracej dobe:
  • Po 08:00 - 17:00 hod;
  • Ut 08:00 - 17:00 hod;
  • St 08:00 - 17:00 hod;
  • Št 08:00 - 17:00 hod;
  • Pia 08:00 - 17:00 hod;
  • návštevu predajne je možné uskutočniť kedykoľvek po predchádzajúcej telefonickej dohode
 • prostredníctvom dopravnej spoločnosti

6.4. Predávajúci a Kupujúci si môžu dojednať aj iný spôsob dopravy ako je uvedený v predchádzajúcom bode týchto Obchodných podmienok, pričom v prípade nesie Kupujúci riziko a prípadné dodatočné náklady spojené s týmto spôsobom dopravy.

6.5. Cena dopravného za objednaný tovar je následujúca:

 • osobné prevzatie v Predajni Predávajúceho
  - bez poplatku
 • doručenie balíkov prostrednictvom kuriérskych služieb
  - ceny za dopravu sa pohybujú podľa bežných taríf a vypočítavajú sa podľa objemu a hmotnosti objednaného tovaru. Konkrétne cena za dopravu na území Českej republiky je vypočítaná podľa obsahu košíka pred odoslaním objednávky a môže byť maximálne 2.500 Kč za 1 ks výrobku. Cena za dopravu na území iného štátu je vypočítaná vždy individuálne a to podľa aktuálneho sadzobníka subjektu poskytujúceho prepravnej službe a je Kupujúcim odsúhlasená takisto pred odoslaním objednávky.

6.6. V prípade, že je z dôvodov na strane Kupujúceho nutné tovar doručovať opakovane alebo iným spôsobom, než bolo uvedené v jeho objednávke, je Kupujúci povinný uhradiť nevyhnutné náklady spojené s opakovaným doručovaním tovaru, resp. nutné náklady spojené s iným spôsobom doručenia. 

6.7. Pri prevzatí tovaru od prepravcu je kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť obalov tovaru a v prípade akýchkoľvek závad toto bezodkladne oznámiť prepravcovi, najneskôr však druhý pracovný deň po doručení. V prípade zistenia porušenia obalu svedčiaceho o neoprávnenom vniknutí do zásielky nemusí Kupujúci zásielku od prepravcu prevziať.


7.  Právo Spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy

7.1. Vzorové poučenie o práve spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy podľa ust. § 1920 ods. 1 písm. f), g) a h) Občianskeho zákonníka v zmysle nariadenia vlády č. 363/2013 Zb.:

7.1.1. Právo odstúpiť od zmluvy

7.1.1.1. Spotrebiteľ má právo do 14 dní odstúpiť od zmluvy bez udania dôvodu.

7.1.1.2. Spotrebiteľ má právo do 14 dní odstúpiť od zmluvy bez udania dôvodu, ak tovar iba vyskúšal a nepoužil. Ak tovar nesie známky použitia, môže predávajúci odstúpenie od zmluvy zamietnuť.

Definícia vyskúšania:
a) Vyskúšanie znamená doplnenie prevádzkových kvapalín, zostavenie podľa návodu na použitie, sprevádzkovanie podľa návodu na použitie a manipulovanie tak, aby nedošlo k poškodeniu či opotrebovaniu stroja.

b) Kosačku možno naštartovať, spustiť vreteno a vyskúšať pojazd a to len mimo trávnika na čistom a rovnom podklade, aby nedošlo k zašpineniu akejkoľvek časti stroja či ich opotrebeniu, odreniu, poškriabaniu, a pod.

Akékoľvek poškodenie či opotrebenie stroja a jeho častí je známkou použitia a je argumentom pre zamietnutie odstúpenia od zmluvy.

7.1.1.3. Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy musí Spotrebiteľ o svojom odstúpení od zmluvy informovať Predávajúceho formou jednostranného právneho rokovania (napríklad listom zaslaným prostredníctvom prevádzkovateľa poštových služieb, faxom alebo e-mailom). Spotrebiteľ môže použiť priložený vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy, nie je to však jeho povinnosťou.

7.1.1.4. Aby bola dodržaná lehota na odstúpenie od zmluvy, postačuje odoslať odstúpenie od zmluvy pred uplynutím príslušnej lehoty.

7.1.2. Dôsledky odstúpenia od zmluvy

7.1.2.1. Ak Spotrebiteľ odstúpi od zmluvy, predávajúci mu vráti bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, keď mu došlo oznámenie Spotrebiteľa o odstúpení od zmluvy, všetky platby, ktoré od Spotrebiteľa obdržal, vrátane nákladov na dodanie (okrem dodatočných nákladov vzniknutých v dôsledku Spotrebiteľom zvoleného spôsobu dodania, ktorý je iný ako najlacnejší spôsob štandardného dodania Predávajúcim ponúkaný). Pre vrátenie platieb Predávajúci použije rovnaký platobný prostriedok, ktorý použil Spotrebiteľ pri pôvodnej transakcii, ak Spotrebiteľ výslovene neurčil inak. V žiadnom prípade tým Spotrebiteľ neznáša ďalšie náklady. Platbu Predávajúci vráti až po obdržaní vráteného tovaru, alebo ak preukáže Spotrebiteľ, že tovar odoslal späť, podľa toho, čo nastane skôr.

a) Prevzatie tovaru - Spotrebiteľ je povinný tovar bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, keď došlo k odstúpeniu od zmluvy, zaslať späť alebo ho odovzdať Predávajúcemu na adrese Praha 4, Pod Svahem 1582/12. Lehota sa považuje za zachovanú, ak Spotrebiteľ Predávajúcemu odošle tovar späť pred uplynutím 14 dní.

b) Náklady spojené s vrátením tovaru - Spotrebiteľ si ponesie priame náklady spojené s vrátením tovaru. Ak tovar zo svojej podstaty nemôže byť vrátený poštou, Spotrebiteľ bude znášať priame náklady spojené s vrátením tovaru, pričom maximálne náklady sú odhadované do výšky 100 eur.
 

7.2. Predávajúci si dovoľuje Spotrebiteľa upozorniť, že jeho vyššie uvedené právo na odstúpenie od zmluvy nemožno chápať ako jeho možnosť bezplatne si tovar požičať a po 14 dňoch ho vrátiť späť. Spotrebiteľ má právo s tovarom nakladať iba takým spôsobom, ktorý je potrebný na zaistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru.


8.  Právo Predávajúceho odstúpiť od zmluvy

8.1. Predávajúci je v zmysle ust. § 2001 Občianskeho zákonníka oprávnený od zmluvy alebo jej časti odstúpiť v prípade, že Kupujúcim objednaný tovar sa už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávateľa Kupujúcim objednaného tovaru. V prípade, že táto situácia nastane, Predávajúci bude okamžite kontaktovať Kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že Kupujúci už zaplatil časť alebo celú kúpnu cenu za objednaný tovar, bude mu táto čiastka vrátená na bankový účet, z ktorého bola kúpna cena hradená.

8.2. Predávajúci je v zmysle ust. § 2001 Občianskeho zákonníka oprávnený od zmluvy uzatvorenej s Podnikateľom odstúpiť bez udania dôvodu kedykoľvek do doby prevzatia tovaru Podnikateľom, pričom v takom prípade vráti Predávajúci Podnikateľovi kúpnu cenu bez zbytočného odkladu, a to na bankový účet, z ktorého bola kúpna cena hradená.


9.  Práva z chybného plnenia

9.1. Práva a povinnosti Predávajúceho a Kupujúceho ohľadom práv z chybného plnenia sa riadi príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka, najmä ustanoveniami § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174. 

9.2. Predávajúci v súlade s ust. § 2161 Občianskeho zákonníka zodpovedá Spotrebiteľovi, že ním objednaný tovar pri prevzatí nemá chyby, tj. najmä v čase, keď Spotrebiteľ vec prevzal,

 • má tovar vlastnosti, ktoré si strany dohodli, a ak chýba dohoda, má také vlastnosti, ktoré Predávajúci alebo výrobca opísal alebo ktoré Kupujúci očakával vzhľadom na povahu tovaru a na základe reklamy nimi vykonávanej,
 • tovar sa hodí k účelu, ktorý pre jeho použitie Predávajúci uvádza alebo ku ktorému sa tovar rovnakého druhu zvyčajne používa,
 • tovar zodpovedá akosti alebo prevedeniu zmluvného vzorku alebo predlohe, ak bola akosť alebo prevedenie určené podľa zmluvného vzorku alebo predlohy,
 • je tovar v zodpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti a vyhovuje požiadavkám právnych predpisov.

9.3. V súlade s ust. § 2161 ods. 2 Občianskeho zákonníka vo vzťahu ku Spotrebiteľovi platí, že ak sa prejaví chyba v priebehu šiestich mesiacov od prevzatia, má sa za to, že tovar bol chybný už pri prevzatí.

9.4. V súlade s ust. § 2165 ods. 1 Občianskeho zákonníka platí, že Spotrebiteľ je oprávnený uplatniť právo z chyby, ktorá sa vyskytne u spotrebného tovaru v čase dvadsiatich štyroch mesiacov od prevzatia, pričom to neplatí

 • u veci predávanej za nižšiu cenu na chybu, pre ktorú bola nižšia cena ujednaná,
 • na opotrebenie veci spôsobené jej obvyklým používaním,
 • u použitej veci na chybu zodpovedajúcej miere používania alebo opotrebenia, ktorú vec mala pri prevzatí Spotrebiteľom,
 • ak to vyplýva z povahy veci.

9.5. V súlade s ust. § 2169 Občianskeho zákonníka platí, že ak nemá vec vlastnosti stanovené v ust. § 2161 Občianskeho zákonníka, môže Spotrebiteľ požadovať aj dodanie novej veci bez chýb, ak to nie je vzhľadom k povahe chyby neprimerané, ale ak sa chyba týka len súčasti veci, môže Spotrebiteľ požadovať len výmenu súčasti; ak to nie je možné, môže odstúpiť od zmluvy. Ak je to však vzhľadom k povahe chyby neúmerné, najmä ak možno chybu odstrániť bez zbytočného odkladu, má Spotrebiteľ právo na bezplatné odstránenie chyby. Právo na dodanie novej veci, alebo výmeru súčasti má Spotrebiteľ aj v prípade odstrániteľnej chyby, ak nemôže vec riadne používať pre opakovaný výskyt chyby po oprave alebo pre väčší počet chýb. V takom prípade má Spotrebiteľ aj právo od zmluvy odstúpiť. Ak neodstúpi Spotrebiteľ od zmluvy alebo ak neuplatní právo na dodanie novej veci bez chýb, na výmenu jej súčasti alebo na opravu veci, môže požadovať primeranú zľavu. Spotrebiteľ má právo na primeranú zľavu aj v prípade, že mu predávajúci nemôže dodať novú vec bez chýb, vymeniť jej súčasť alebo vec opraviť, ako aj v prípade, že predávajúci neuskutoční nápravu v primeranom čase, alebo že by zaistenie nápravy Spotrebiteľovi pôsobilo značné ťažkosti.

9.6. V súlade s ust. § 2170 Občianskeho zákonníka platí, že práva z chybného plnenia Spotrebiteľovi nenáležia, ak pred prevzatím veci vedel, že tovar má chyby, alebo ak Spotrebiteľ chybu sám spôsobil, tj. hlavne neodbornou manipuláciou či montážou tovaru vykonávanou Spotrebiteľom.

9.7. V súlade s ust. § 1972 Občianskeho zákonníka sa práva z chyby uplatňujú u predávajúceho, a to osobne v Predajni Predávajúceho vo vyššie uvedenej otváracej dobe. Predávajúci je povinný Spotrebiteľovi vydať písomné potvrdenie o tom, kedy Spotrebiteľ právo uplatnil, čo je obsahom reklamácie a aký spôsob vybavenia reklamácie Spotrebiteľ požaduje. V prevádzkárni musí byť po celú prevádzkovú dobu prítomný pracovník poverený vybavovať reklamácie.

9.8. Predávajúci rozhodne o reklamácii Spotrebiteľa ihneď, v zložitých prípadoch do 3 pracovných dní. Do tejto lehoty sa nezapočítava doba primeraná podľa druhu tovaru, ktorá je potrebná na odborné posúdenie chyby. Reklamácia vrátane odstránenia chyby musí byť vybavená bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie, pokiaľ sa Predávajúci sa Spotrebiteľom nedohodnú na dlhšej lehote.

9.9. Záruka za akosť tovaru v zmysle ust. § 2113 Občianskeho zákonníka je Kupujúcemu poskytovaná v závislosti na záruke za akosť tovaru poskytovanej výrobcom alebo dovozcom tovaru. Údaje o existencii záruky za akosť tovaru a prípadnej dĺžke záručnej doby poskytovanej výrobcom tovaru sú uvedené priamo na Webových stránkach v popise tovaru, pričom tieto údaje sú iba informatívneho charakteru. Predávajúci poskytne Kupujúcemu informácie ohľadom záruky za akosť konkrétneho druhu tovaru na základe jeho telefonickej alebo e-mailovej otázky adresovanej Predávajúcemu. 

9.10. Zárukou za akosť sa podľa ust. § 2113 Občianskeho zákonníka Predávajúci zaväzuje, že tovar bude po určitú dobu spôsobilý na použitie na obvyklý účel alebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Tieto účinky má aj uvedenie záručnej doby alebo doby použiteľnosti veci na obale alebo v reklame. Záruka môže byť poskytnutá aj na jednotlivú súčasť veci. Záručná doba beží od odovzdania tovaru Kupujúcemu; ak bol tovar podľa zmluvy odoslaný, beží od doručenia tovaru do miesta určenia. Ak má kúpený tovar uviesť do prevádzky niekto iný ako Predávajúci, plynie záručná doba až odo dňa uvedenia tovaru do prevádzky, ak Kupujúci objednal uvedenie do prevádzky najneskôr do troch týždňov od prevzatia tovaru a riadne a včas poskytol na vykonanie služby potrebnú súčinnosť.Kupujúci nemá právo zo záruky, způsobila-li vadu po přechodu nebezpečí škody na věci na Kupujícího vnější událost.

9.11. Kupujúci má povinnosť prevziať si od Predávajúceho tovar, ktorý bol predmetom reklamácie, najneskôr do 30 dní odo dňa vybavenia reklamácie. Ak si Kupujúci neprevezme od Predávajúceho v tejto lehote tovar, ktorý bol predmetom reklamácie, Predávajúci tovar v súlade s ust. § 2120 Občianskeho zákonníka uchová spôsobom primeraným okolnostiam najmenej po dobu nasledujúcich 30 dní, pričom Kupujúci má v takomto prípade povinnosť uhradiť Predávajúcemu náklady spojené s takým uchovaním tovaru vo výške 500 Kč za každý deň omeškania Kupujúceho s prevzatím tovaru. Zároveň s tým Predávajúci po uplynutí v prvej vete uvedenej lehoty na prevzatie tovaru Kupujúcemu zašle elektronickou poštou na jeho e-mailovú adresu uvedenú v jeho objednávke upozornenie, že mu začína plynúť dodatočná lehota na prevzatie tovaru v dĺžke trvania ďalších 30 dní s tým, že po uplynutí tejto dodatočnej lehoty na prevzatie veci je Predávajúci v súlade s ust. § 2126 Občianskeho zákonníka oprávnený tovar vhodným spôsobom na účet Kupujúceho poskytnúť. Predávajúci má v prípade takéhoto svojpomocného predaja tovaru právo započítať si oproti výťažku z tohto predaja vyššie stanovené náklady na uchovanie tovaru a účelne vynaložené náklady vzniknuté v súvislosti s týmto svojpomocným predajom tovaru. Výťažok zo svojpomocného predaja tovaru po odpočítaní nákladov na uchovanie tovaru a nákladov vzniknutých v súvislosti so svojpomocným predajom tovaru Predávajúci poukáže Kupujúcemu na bankový účet, z ktorého bola hradená pôvodná kúpna cena za tovar, poprípade si s Kupujúcim dojedná iný spôsob vrátenia výťažku zo svojpomocného predaja tovaru.


10.  Ochrana osobných údajov

10.1. Predávajúci spracováva osobné údaje v súlade so zákonom č. 101/2000 Zb. o ochrane osobných údajov a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších zmien, v znení neskorších prepisov (ďalej len "Zákon o ochrane osobných údajov"). Predávajúci je registrovaný na Úrade pre ochranu osobných údajov pod registračným číslom 00038584.

10.2. Kupujúci podaním objednávky tovaru na Webových stránkach Predávajúceho potvrdzuje, že bol podľa § 11 Zákona o ochrane osobných údajov informovaný o týchto skutočnostiach a podľa § 5 Zákona o ochrane osobných údajov súhlasí s týmito skutočnosťami:

 • Predávajúci bude v postavení správcu osobných údajov spracovávať osobné údaje Kupujúceho uvedené v objednávke, tj. meno, priezvisko, adresa, e-mailová adresa a telefónne číslo Kupujúceho (ďalej aj len "osobné údaje Kupujúceho") v elektronickej podobe.
 • Osobné údaje Kupujúceho budú spracovávať poverení zamestnanci Predávajúci. Spracovateľ zabezpečuje ochranu osobných údajov Kupujúceho.
 • Osobné údaje Kupujúceho budú spracovávané pre plnenie zmluvných povinností Predávajúceho a na štatistické a marketingové účely Predávajúcich.
 • Osobné údaje Kupujúceho nebudú poskytované tretím osobám s výnimkou dopravcov zaistujúcich dopravu tovaru Kupujúcemu ním zvoleným spôsobom z dôvodu plnenia zmluvy a v rozsahu pre toto plnenie potrebnom.
 • Kupujúci ako subjekt údajov má právo prístupu k vlastným osobným údajom spracovávaných Predávajúcim a právo na ich opravu.

10.3. Kupujúci má právo prístupu k svojim osobným údajom. Kupujúci ako subjekt údajov môže Predávajúceho požiadať o vysvetlenie na spracovanie osobných údajov a ich zmien v zmysle § 21 Zákona o ochrane osobných údajov, a to ak zistí alebo sa domnieva, že jeho údaje sú spracovávané v rozpore s ochranou jeho súkromného a osobného života alebo v rozpore so zákonom, najmä ak sú osobné údaje nepresné s ohľadom na účel ich spracovania. Kupujúci môže v tejto súvislosti požadovať, aby Predávajúci takto vzniknutý stav odstránil. Ak nevyhovie Predávajúci takejto požiadavke, má Kupujúci právo obrátiť sa priamo na Úrad na ochranu osobných údajov.

10.4. Kupujúci poskytuje svoje údaje dobrovoľne v súvislosti s uzavretím kúpnej zmluvy, plnením plynúcich z tejto kúpnej zmluvy a pre marketingové a štatistické účely Predávajúceho.

10.5. Kupujúci je oprávnený svoj súhlas so spracovaním osobných údajov kedykoľvek odvolať.


11. Záverečné ustanovenia

11.1. Všetky zmluvné vzťahy sa riadia právnym poriadkom Českej republiky. Ak je Kupujúcim Spotrebiteľ, riadia sa vzťahy neupravené Obchodnými podmienkami Občianskym zákonníkom a zákonom č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov. Ak je Kupujúcim Podnikateľ, riadia sa vzťahy neupravené Obchodnými podmienkami občianskym zákonníkom.

11.2. Predávajúci je oprávnený na predaj tovaru na základe živnostenského oprávnenia. Živnostenskú kontrolu vykonáva v rámci svojej pôsobnosti príslušný živnostenský úrad. Dozor nad oblasťou ochrany osobných údajov vykonáva Úrad na ochranu osobných údajov. Česká obchodná inšpekcia vykonáva vo vymedzenom rozsahu okrem iného dohľad nad dodržiavaním zákona č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa, v znení neskorších predpisov.

11.3. Prípadné spory medzi Predávajúcim a Kupujúcim je možné tiež riešiť mimosúdnou cestou. V takom prípade Kupujúci - Spotrebiteľ môže kontaktovať subjekt alternatívneho riešenia sporu, ktorým je napríklad Česká obchodná inšpekcia (www.coi.cz). Spor môže riešiť aj on-line prostredníctvom na to určenej  ODR platformy (http://ec.europa.eu/consumers/odr/). Predávajúci doporučuje Kupujúcemu najskôr využiť kontakt na Predávajúceho pre vyriešenie vzniknutej situácie a prípadne až potom pristúpiť k mimosúdnemu riešeniu sporu.

11.4. Tieto Obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňom ich zverejnenia na Webových stránkach Predávajúceho a sú v príslušnom znení rozhodujúce pre všetky objednávky urobené v tento deň a neskôr. Dňom uverejnenia týchto Obchodných podmienok sa ruší platnosť predchádzajúcich obchodných podmienok, to však nemá vplyv na kúpne zmluvy uzatvorené podľa doterajšieho znenia obchodných podmienok. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto Obchodných podmienok, to však nemá vplyv na kúpne zmluvy uzavreté skôr podľa týchto Obchodných podmienok. Nové znenie obchodných podmienok bude zverejnené na Webových stránkach Predávajúci. 

11.5. Tieto Obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. Osobitné dohody s Kupujúcim urobené v kúpnej zmluve majú prednosť pred ustanoveniami týchto Obchodných podmienok, ktorá by s nimi bola v rozpore.

11.6. Všetky informácie o tovare umiestnené na Webových stránkach Predávajúceho sú informatívneho charakteru a nemožno z nich vyvodzovať právne následky.


Príloha č. 1 Obchodných podmienok

Vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy podľa ust. § 1920 odst. 1 písm. f) Občiansky zákonník v zmysle nariadenia vlády č. 363/2013 Zb.

(vyplnte tento formulár a pošlite ho späť len v prípade, že chcete odstúpiť od zmluvy)

Oznámenie o odstúpení od zmluvy

Adresát: 
Swardman, s.r.o.

Šardice 792, Šardice 696 13,
E-mail: info@swardman.com

Oznamujem/oznamujeme(*), že týmto odstupujem/odstupujeme(*) od zmluvy o nákupe tohoto tovaru(*)/ o poskytnutí týchto služieb(*)
Dátum objednania(*)/ dátum obdržania(*)
Meno a priezvisko spotrebiteľa/spotrebiteľov
Adresa spotrebiteľa/spotrebiteľov
Podpis spotrebiteľa/spotrebiteľov (iba pokiaľ je tento formulár zasielaný v listinnej podobe)
Dátum

(*) Nehodiace sa predčiarknite alebo údaje doplňte.

Šardice 792 696 13 Šardice, Czech Republic

Telefón +420 608 272 722

E-mail info@swardman.com

Doprava zadarmo u objednávok nad 50 EUR

Plaťte bezpečne: Visa Visa Electron Mastercard Maestro Verified by VISA MasterCard SecureCode

Hore